Virimo narys 12 prezervatyvo dydis, Geografiniai ir demografiniai duomenys | Šilutės rajono savivaldybė

Nukentėjęs trečiasis asmuo privalo kuo išsamiau atsakyti į pranešimo apie eismo įvykį formoje pateiktus klausimus ir grąžinti ją užpildytą atsakingam draudikui ar Biurui. Darbo paieškos išmoka nebus skiriama studentams, profesinių mokyklų mokiniams ir kt. Lygumų vidurinės ir Kurtuvėnų pagrindinės mokyklų mokytojas. Pagal šias Taisykles nustatomos ir mokamos draudimo išmokos dėl: 4. Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, visais atvejais nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduoti ir pratęsti nuotoliniu būdu.

Uhano ligoninė apie ligos protrūkį pranešė vietiniam ligų kontrolės ir prevencijos centrui [76]. Gruodžio 31 d. Uhano Ligų kontrolės ir prevencijos centras susiejo nežinomos kilmės plaučių uždegimo atvejus su Uhano jūros gėrybių turgumi. Ligos protrūkis patraukė tarptautinį dėmesį.

virimo narys 12 prezervatyvo dydis

Kitą dieną į Uhaną atvyko Nacionalinės sveikatos komisijos ekspertai. Sausio 8 d. Žmonės, viešumoje dėvintys medicinines kaukes.

GuangdžouKinija. Kinijos mokslininkai nustatė ligos sukėlėją — naują koronaviruso padermę [78]nuskaitė jo genomą ir padarė jį prieinamą pasaulio laboratorijoms, kad jos sukurtų PGR testus, nustatančius, ar žmogus yra infekuotas. Pavėluotas ir prieštaringas Uhano ir Hubėjaus administracijų atsakas nesulaikė protrūkio pačioje jo pradžioje [79].

Iki sausio 29 d. Iki vasario 8 d. Sausio 31 d. Siekdamas suvaldyti epidemiją Kinijos Komunistų partijos politbiuras suformavo specialią vadovaujančią grupę ir paskyrė premjerą Li Keqiang jos vadovu.

Atšaukti Kinų Naujųjų metų renginiai. Pradėta tikrinti keleivių temperatūrą [83]. Nutrauktas autobusų ir geležinkelio susisiekimas [84]. Daugelyje miestų įvesta komendanto valanda [86]. Iki kovo 13 d. Kinijoje užregistruoti susirgimai, žmonės mirė [87]. Draudimo išmoka mokama, kai nustatomas atsakingas dėl žalos padarymo asmuo išskyrus Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje ir 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytus atvejusdraudžiamojo įvykio faktas, aplinkybės ir žalos dydis.

Tais atvejais, kai, atsižvelgiant į Įstatymo 13 ir 17 straipsnių nuostatas, išmokai mokėti būtina nustatyti identifikuoti transporto priemonę, draudimo išmoka mokama nustačius transporto priemonę, kuri sukėlė eismo įvykį.

Laikoma, kad transporto priemonė yra nustatyta, jeigu eismo įvykį sukėlusi transporto priemonė yra eismo įvykio vietoje ir šios transporto priemonės padėtis ir sugadinimas atitinka eismo įvykio aplinkybes arba pašalinta iš eismo įvykio vietos transporto priemonė surandama po eismo įvykio ir ją apžiūrėjus bei atlikus tyrimą nustatoma, kad šios transporto priemonės sugadinimas atitinka eismo įvykio aplinkybes.

Atsakingas draudikas ar Įstatymo 17 straipsnyje nustatytais atvejais — Biuras privalo išmokėti draudimo išmoką per 30 virimo narys 12 prezervatyvo dydis nuo pretenzijos atlyginti žalą pateikimo dienos. Jeigu per šį terminą neįmanoma ištirti aplinkybių, būtinų draudžiamojo įvykio faktui ar žalos dydžiui nustatyti, draudimo išmoka išmokama per 14 dienų, skaičiuojant nuo dienos, kai šias aplinkybes būtų įmanoma baigti ištirti dedant reikiamas pastangas, tačiau ne vėliau virimo narys 12 prezervatyvo dydis per 3 mėnesius nuo pretenzijos pateikimo dienos išskyrus atvejus, kai žalos atlyginimo nustatymas priklauso nuo sprendimo baudžiamojoje, administracinėje ar civilinėje byloje.

Priėmus sprendimą baudžiamojoje, administracinėje ar civilinėje byloje, draudimo išmoka turi būti išmokama per 14 dienų nuo įsiteisėjusio sprendimo, nuosprendžio ar nutarimo gavimo dienos.

Jeigu, pateikus pretenziją atlyginti žalą atsakingam draudikui ar Įstatymo 17 straipsnyje nustatytais atvejais — Biurui, per šių Taisyklių 48 punkte nustatytus terminus nuo pretenzijos pateikimo dienos neišmokama draudimo išmoka arba nepateikiamas motyvuotas atsakymas į pretenziją, nukentėjęs trečiasis asmuo įgyja teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Dėl žalos turtui mokama vienkartinė draudimo išmoka arba, jeigu draudimo išmokos neįmanoma išmokėti vienu kartu dėl to, kad nukentėjęs trečiasis asmuo nepateikė visų išmokai mokėti reikiamų dokumentų arba dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės vienu metu nustatyti viso žalos dydžio, draudimo išmoka mokama dalimis per kelis kartus. Dėl išlaidų, susijusių su sveikatos grąžinimu, nukentėjusiam trečiajam asmeniui mokama vienkartinė draudimo išmoka, o jeigu žala sveikatai yra tęstinio pobūdžio arba neįmanoma išmokėti draudimo išmokos vienu kartu dėl to, kad nukentėjęs trečiasis asmuo nepateikė visų išmokai mokėti reikiamų dokumentų arba dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės vienu metu nustatyti viso žalos dydžio, draudimo išmoka mokama dalimis per kelis kartus.

Sveikatos sužalojimo atveju dėl negautų pajamų, kurias nukentėjęs trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, gali būti mokamos periodinės draudimo išmokos arba visos žalos dydžio vienkartinė draudimo išmoka, atsižvelgiant į nukentėjusio trečiojo asmens pasirinktą ir su atsakingu draudiku ar Biuru suderintą mokėjimo būdą. Jeigu po draudimo išmokos dėl negautų pajamų išmokėjimo nukentėjusio trečiojo asmens darbingumas dėl sveikatos sužalojimo eismo įvykio metu vėliau sumažėjo, jis turi teisę pareikalauti papildomų draudimo išmokų, išskyrus atvejus, kai žala sveikatai buvo atlyginta konkrečia vienkartine pinigų suma.

Dėl laidojimo išlaidų mokama vienkartinė draudimo išmoka arba, jeigu neįmanoma išmokėti draudimo išmokos vienu kartu dėl to, kad nukentėjęs trečiasis asmuo nepateikė visų išmokai mokėti reikiamų dokumentų arba dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės vienu metu nustatyti viso žalos dydžio, draudimo išmoka mokama dalimis per kelis kartus. Dėl maitintojo gyvybės atėmimo mokamos periodinės draudimo išmokos arba visos žalos dydžio vienkartinė draudimo išmoka, atsižvelgiant į asmenų, turinčių teisę į žalos atlyginimą, pasirinktą ir su atsakingu draudiku ar Biuru suderintą mokėjimo būdą.

Draudimo išmokų dydis negali būti keičiamas, išskyrus atvejus, kai po maitintojo netekimo gimsta vaikas. Dėl neturtinės žalos mokama vienkartinė draudimo išmoka arba ji mokama dalimis per kelis kartus. Jeigu su nukentėjusiu trečiuoju asmeniu nebuvo susitarta dėl kitokių periodinių draudimo išmokų mokėjimo terminų, periodinės draudimo išmokos turi būti išmokamos ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos už praėjusį mėnesį.

Jeigu mokamos periodinės draudimo išmokos, šių Taisyklių 48 punkte numatytas draudimo išmokos mokėjimo terminas taikomas pirmajai periodinei draudimo išmokai. Socialinio draudimo išmokos, ligos pašalpos, netekto darbingumo pensijos ar kompensacijos, mokamos pagal teisės aktus dėl eismo įvykio metu patirto sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, ir laidojimo pašalpos įskaitomos į atlygintinos žalos dydį.

Atsakingas draudikas ar Biuras moka nukentėjusiam trečiajam asmeniui likusios žalos dydžio draudimo išmoką, kiek jos nepadengia socialinis draudimas ir privalomasis sveikatos draudimas. Jeigu asmuo dėl eismo įvykio miršta, jo laidojimo išlaidos atlyginamos mirusiojo šeimos nariams arba kitiems jį laidojusiems asmenims tiek, kiek jos viršija laidojimo pašalpas, gautas pagal teisės aktus. Jeigu pareigą atlyginti žalą turi Biuras ir jeigu nukentėjusio trečiojo asmens turtui padaryta žala ar kitokie eismo įvykio metu patirti nuostoliai nukentėjusiam trečiajam asmeniui atlyginti pagal savanoriškojo nuostolių draudimo sutartį, Biuras moka tik neatlygintos žalos dydžio draudimo išmoką.

Biuras nekompensuoja draudimo įmonėms draudimo išmokų, kurias jos išmoka pagal savanoriškojo draudimo sutartį. Biuras taip pat netenkina asmenų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi regreso ar subrogacijos teisę į žalą padariusį asmenį, pretenzijų. Jeigu nukentėjęs trečiasis asmuo nesiėmė jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti, nevykdė Įstatymo trečiajame skirsnyje nustatytų pareigų ar jas vykdė netinkamai ir tai turėjo įtakos žalos padarymo aplinkybių tyrimui ar padidino žalą, atsakingas draudikas ar Biuras gali sumažinti draudimo išmoką.

Atsakingas draudikas moka draudimo išmoką draudėjui apdraustajam dėl atlygintos nukentėjusiam trečiajam asmeniui žalos, jeigu draudėjas apdraustasis buvo kreipęsis į draudiką dėl rašytinio sutikimo atlyginti žalą, laikėsi Įstatymo ir šių Taisyklių nuostatų.

Atsakingas draudikas privalo atlyginti medicinos padidinimas narys ir kaina apdraustajam būtinas išlaidas, patirtas siekiant sumažinti žalą, jos išvengti ar laikantis atsakingo draudiko nurodymų, gautų po eismo įvykio padarymo.

virimo narys 12 prezervatyvo dydis

Šios išlaidos atlyginamos tik išmokėjus draudimo išmokas nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Draudėjo apdraustojo išlaidos, patirtos laikantis atsakingo draudiko nurodymų, atlyginamos net ir tuo atveju, jeigu vėliau paaiškėja, kad įvykis buvo nedraudžiamasis. Atsakingas draudikas, sumokėjęs draudimo išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo transporto priemonę vairavęs asmuo arba kitas teisės aktų nustatyta tvarka atsakingas už žalos padarymą asmuojeigu jis arba asmuo, už kurį jis atsako: Jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė Įstatymo 12 straipsnyje nustatytų pareigų ar jas netinkamai vykdė, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo: Jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas įvykus eismo įvykiui nesiėmė jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti ar padidino eismo įvykio metu padarytą žalą dėl savo kaltės, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad apdraustos transporto priemonės valdytojas grąžintų draudikui išmokėtą nukentėjusiam trečiajam asmeniui sumą ar jos dalį, proporcingą žalos, atsiradusios dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo, dydžiui.

Jeigu draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtos sumos dalį: Grąžinamos atsakingam draudikui sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo virimo narys 12 prezervatyvo dydis žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes. Jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal Įstatymo 9 straipsnį, išmokėjęs draudimo išmoką atsakingas draudikas turi teisę susigrąžinti iš draudėjo dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas.

virimo narys 12 prezervatyvo dydis

Išmokėjęs draudimo išmoką atsakingas draudikas ar Biuras turi teisę reikalauti, kad draudimo išmoką gavęs asmuo grąžintų gautą išmoką ar jos dalį, jeigu paaiškėja, kad: Kuria estampus, ekslibrisus, iliustracijas, kurias atlieka linoraižymo, oforto ir kitomis technikomis.

Tapo aliejumi, tempera ir akvarele. Kisarausko, M. Čiurlionio ir kt. Svarbiausia kūrybos tema — Prūsija, jos likimas. Talino trienalių laureatas bei VII trienalės Didžiojo prizo laureatas Dailininkė grafikė. Mokėsi Šiaulių mergaičių gimnazijoje piešimo mokytojas T. Petraitislankė Šiaulių dailės studiją. Baigė Kauno dailės institutą. Buvo Lietuvos liaudies meno draugijos konsultantė. Dirbo plakato srityje, iliustravo knygas, kūrė Lietuvos kultūros veikėjų portretus, tame tarpe ir Šiaulių Didždvario gimnazijos įkūrėjos grafienės A.

Zubovienės portretą.

Prezervatyvas kelyje

Personalinę kūrybos parodą buvo surengusi ir Šiauliuose Nevierių kaime Rokiškio r. Dailininkė skulptorė, pedagogė.

Nekoreguojami

Šiaulių dailės mokyklos skulptūros mokytoja ekspertė. Šiaulių moterų dailininkių draugijos narė.

Spausdinti m. Nuo šeštadienio vidurnakčio visoje Lietuvoje prasideda trijų savaičių karantinas. Kaip gauti nedarbingumo pažymėjimą susirgus?

Dailininkas skulptorius, pedagogas. Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas, — m. Ginkūnuose Šiaulių r. Dailininkė skulptorė, keramikė. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute studijavo keramiką ir skulptūrą, — m.

virimo narys 12 prezervatyvo dydis

Pradėjo kurti keramines mozaikas Autoportretas, Angelas, abiŠv. Jurgis, Sukūrė mozaiką Kalifornijos banko rūmams San Francisko mieste, plytų reljefą Ročesterio technologijos institutui, granito sieną Pasaulio prekybos centrui Niujorke, kurį m. Parodose dalyvauja nuo m. Surengė personalines parodas NiujorkeSan FranciskeFiladelfijoje Tarptautiniuose simpoziumuose, studentams skaitė paskaitų kursą Erdvių buveinių principai ir statybos metodai, dalyvavo probleminėse parodose Eksperimentai mene ir technologijoje, Transformacijos modernioje architektūroje ir kt.

Subsidijos darbdaviams ir savarankiškai dirbantiems: kur ir kada kreiptis?

Gvaldų kaime Šilalės r. Dailininkas odininkas, pedagogas. Universitetinių profesionalių odos meno studijų Lietuvoje Šiaulių universitetas, įkūrėjas. Kūrybinę veiklą vysto taikomosios dailės, meninės odos srityse. Surengė autorinę parodą Bylefelde Rytų Vestfalija,dalyvavo šiuolaikinio meno festivalyje Vokietijoje. Sukūrė taikomosios dekoratyvinės paskirties odos darbų bei sienos kompozicijų interjerams. Urbiečiu, Lietuvos dailininkų sąjungos, Tarptautinės odos meno gildijos LeatherArtForum narys.

Parašyti atsiliepimą

Iki m. Sukūrė daugiausia vaikų tematikos estampų, ekslibrisų, atvirukų, plakatų. Iliustravo knygas — V. Olendernės kaime Alytaus r. Svarbiausi kūrybos žanrai — portretas, peizažas, monumentalioji dailė. Sukūrė sieninės tapybos ir metalo plastikos kompozicijų visuomeninių pastatų interjeruose ir eksterjeruose. Pagrindinės mokslinių metodinių darbų temos: vaikų dailės ir estetinis lavinimas bei mokymas; piešimo, lipdymo, aplikacijos konstravimo ir dekoratyvinio piešimo sričių kritika ir jų mokymo metodika.

Valdomų kaime Šiaulių r. Dailininkas tapytojas, kraštotyrininkas. Kalėjime sukūrė pirmuosius scenografijos darbus: F. Ulan Udės Buriatija operos ir baleto teatre sukūrė scenografiją 14 operų ir baletų. Prisidėjo prie daugumos to laikotarpio teatro pastatymų, dekoravo per spektaklių. Daug piešia, tapo, kuria portretus, autoportretus, natiurmortus. Didelį dėmesį skiria liaudies architektūrai, nupiešė ir akvarele nuliejo per malūnų.

Akvarelių ciklas Lietuvos bažnyčios sudaro apie lakštų. Garsūs kūrinių ciklai skirti Lietuvos gamtai, istorijos paminklams: piliakalniams, paminkliniams medžiams, ypač ąžuolams, gandralizdžiams ir kt. Sukūrė rezistencinės kovos dalyvių, sukilėlių, Lietuvos karių paveikslų serijas. Apie dailininką išleista šiauliečio V. Rimkaus knyga Mikelio prizininkasgarbės kraštotyrininkasP.

Bugailiškio premijos laureatasŠiaulių miesto garbės pilietis Apdovanotas ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi Dailininkė tapytoja, pedagogė. Dirba dailės mokytoja Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Turi dailės studiją ten pat. Tapyti pradėjo nuo m. Dirba tapybos, pastelės ir akvarelės technika. Darbus yra įsigiję Lietuvos bei užsienio kolekcininkai. Laukuvoje Šilalės r.

Dailininkas skulptorius, dizaineris. Dirbo dviračių gamykloje Vairas pramoninės estetikos grupės vadovu, nuveikė pramoninio bei gamybinio interjero srityje. Sukūrė iškiliųjų šiauliečių skulptūrų: aktorių I.

Liutikaitės, G. Vaiginytės, dailininkų J. Kmieliausko, V. Purono, poeto J. Sabaliausko, muziko J. Lamausko, mokytojų J. Krivicko, R. Vasiliauskienės, profesoriaus V. Rimkaus, o taip pat antkapinius paminklus gydytojui Z. Vaišvilai, teisėjui A. Tijūnėliui ir kt. Išleista B. Biržų rajone. Dailininkė keramikė, pedagogė.

Dirba dėstytoja Šiaulių vaikų dailės mokykloje. Virimo narys 12 prezervatyvo dydis monumentaliosios dekoratyvinės keramikos darbų Šiaulių miesto visuomeniniams interjerams. Dailininkas skulptorius. Kuria dekoratyvines akmenų, medžio, metalo skulptūras, dalyvauja parodose. Dekoratyvinių skulptūrų iš akmens ir bronzos yra sukūręs parkams ir fontanams. Mokėsi Šiaulių 2-ojoje ir 5-ojoje vid. Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Estijoje ir kt.

Almonaitytei Antakalnio kapinėse, ir kt. Skulptūros saugomos Lietuvos dailės muziejuje, Tretjakovo galerijoje Maskvoje, Maskvos dailės muziejuje, Lozanos Olimpiniame muziejuje ir kt. Apdovanojimai: Lietuvos Valstybinė premija Lietuvos nusipelnęs meno veikėjasSSRS Architektų sąjungos medalis ir diplomasLietuvos nacionalinė premijaLietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro Kryžius ir kt. Dailininkė tekstilininkė. Kuria gobelenus visuomeniniams interjerams Vilniuje, Maskvoje Rusija.

Kogostacho kaime Jakutija. Studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. Baigęs mokslus gyveno Klaipėdoje, bet vasaras praleisdavo Kurtuvėnuose.

Koronavirusas, darbas ir šeima – kokie klausimai dažniausiai kyla lietuviams (atnaujinta)

Čia sukurti beveik visi kūriniai. Varniuose Telšių r. Telšių taikomosios dailės technikumo dėstytojas. Šiaulių miesto vyriausiasis dailininkas.

Dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse parodose per 70 parodų. Kuria monumentaliosios dekoratyvinės dailės darbus, skulptūrinius portretus iš marmuro, granito, bronzos, keramikos, medžio. Šalkauskiui su A.

Toleikiu, ir kt. Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas Vilniaus dailės instituto dėstytojas, — m. Sukūrė politinių plakatų, knygų iliustracijų, karikatūrų. Gudynas, Dailininkas keramikas.

Naršymo meniu

Dirbo Kauno Dailės kombinate. Kaune ir Vilniuje surengė personalines parodas. Novogrudnos kaime Panevėžio r. Dailininkas keramikas, pedagogas. Žuko taikomosios dailės technikumą, — m. Šiaulių universiteto dėstytojas. Dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse parodose Rusijoje, Latvijoje, Estijoje. Surengė personalines parodas Šiauliuose, Vilniuje, Klaipėdoje ir kt.

Dailininkė tapytoja. Dailininkas tapytojas, grafikas. Kalmano Marica Nutapė freskų, plakatų, apipavidalino knygų. Šaltinis: Literatūros ir meno metraštis,t. Poltsamaa Estija. Mokėsi Tartu dailės institute. Dirbo Šiaulių prekybos valdyboje inžinieriumi reklamos reikalams.

virimo narys 12 prezervatyvo dydis

Kūrinių yra Šiaulių Aušros muziejuje ir kituose Lietuvos muziejuose. Sukūrė šiauliečių gydytojų J. Vasaičio, V. Vigelio, A. Griganavičiaus, mokytojo M. Zumaro ir kitų veikėjų skulptūrinių portretų.

Šiaulių ir apylinkių kapinėse yra jo sukurtų antkapinių paminklų. Projektavo įstaigų, prekybos įmonių interjerus, gamino stambius ir smulkius meninius akcentus, dirbo reklamos srityje. Pagal jo projektą Estijoje pastatytas paminklas žuvusiems kariams. Steigvilės Byčenkienės, analizuojantiems šios infekcijos plitimą mokslininkams svarbiausia atsakyti į sudėtingą klausimą: kokį vaidmenį perduodant COVID atlieka bioaerozoliai — dalelės, oru pernešančios virusą? Kol į šį klausimą nėra konkretaus atsakymo įvairių sričių mokslininkai tiria kiek efektyviai saugo dėvimos asmens apsaugos priemonės nuo galimo apsikrėtimo oro lašelinių būdu.

Smulkesnės aerozolio dalelės į plaučius patenka lengviau Jau žinoma, kad oro lašeliniu būdu plinta daugybė infekcinių kvėpavimo takų ligų: tuberkuliozė, tymai, vėjaraupiai ir kt. Nustatyta, kad mirtį pasaulyje sėjantis naujasis koronavirusas, kurio inkubacinis periodas trunka nuo 1 iki 14 dienų, taip pat gali plisti oro lašeliniu būdu. FTMC mokslininkė dr. Byčenkienė pabrėžia, kad COVID vadinamas ypač klastingu virusu, nes aktyvus ligos pernešimas aerozolinėmis dalelėmis vyksta ir latentinės fazės laikotarpiu.