Profesines sajungos nariu inasu dydis

Narys turi teisę kalbėti tuo pačiu klausimu ne daugiau kaip 3 kartus. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta: Likvidavimo atveju likęs Sąjungos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus, padalinamas Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka. Pirmininkui negalint vykdyti pareigų iki kadencijos pabaigos, Sąjungos pirmininko, o kartu ir Valdybos pirmininko pareigas eina vyriausias pagal amžių Pirmininko pavaduotojas. Valdyba šaukiama ir tada, kai ne mažiau kaip trys jos nariai raštu reikalauja ir nurodo svarstytiną klausimą.

Įstatai I. Profesinė sąjunga yra socialinis partneris — darbuotojų atstovas. DPS veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Tarptautinių konvencijų, reglamentuojančių darbo santykius, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Europos socialine chartija, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Įstatų.

DPS nustatyta tvarka įregistravusi šiuos įstatus, naudojasi juridinio asmens teisėmis. DPS skatina jaunimo ir moterų profsąjunginę veiklą. DPS savo veikloje nesiekia pelno. DPS buveinės adresas — Raudondvario pl. Sprendimą dėl DPS buveinės, jos keitimo priima Konferencija.

Apie buveinės, įstatų pakeitimą nustatyta tvarka informuojami visi DPS nariai.

  • Padidejes pagyvenusiu zmoniu narys
  • Sąjungos nariu gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio vertėjas, profesionaliai verčiantis grožinę ir humanitarinę literatūrą, atitinkantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo reikalavimus, išvertęs ir išleidęs ne mažiau kaip dvi knygas arba išvertęs dvi pjeses, kurios vėliau buvo pastatytos teatre, arba paskelbęs ne mažiau kaip šešias svarias poezijos vertimų publikacijas.
  • Ivairus storiai
  • Asamblėja -Asociacijos organas.

DPS turi savo simboliką — vėliavą — baltos ir žalios spalvos fone raudoname ovale dviaukščio autobuso simbolis. DPS veiklos laikotarpis — neribotas.

profesines sajungos nariu inasu dydis

Siekdama savo tikslų, DPS: Atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus, tai pat nagrinėjant jų individualius ir kolektyvinius ginčus. Gindamos narių teises bei interesus, veda derybas, sudaro kolektyvines sutartis ir kitus susitarimus su darbdaviu. Vykdo savo narių, nukentėjusių dėl neteisėtų darbdavio veiksmų, teisinį ir kitokį gynimą, teikia nemokamą juridinę konsultaciją darbo teisės bei socialinės rūpybos klausimais.

profesines sajungos nariu inasu dydis

Propaguoja profesinių sąjungų idėjas ir principus, vykdo švietėjišką veiklą. Vykdo nevalstybinę darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių kontrolę. Gali steigti nevalstybinę darbo inspekciją, kuri veikia pagal DPS komiteto patvirtintus nuostatus. Vykdo kolektyvinių sutarčių kontrolę. Spaudoje ir kitose masinės informacijos priemonėse aiškina ir propaguoja DPS veiklą. Siūlo traukti atsakomybėn darbdavio atstovus, pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitokių tarpusavio susitarimų.

Turi teisę savanoriškai jungtis į įvairius susivienijimus, asociacijas ir kt. DPS jungimasis į susivienijimus, organizacijas ir kt. Gali steigti būti steigėju įmones, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos respublikos įstatymus, užsiimti leidybine, gamybine — ūkine veikla.

Siekdama savo tikslų, Profesinė sąjunga gali vykdyti šioms ūkinės veiklos rūšims priskirtą profesines sajungos nariu inasu dydis veiklą pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių : Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos; Leidybinė veikla; Kitas kredito teikimas; Teisinė veikla; Švietimas; Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; Nuoma ir išperkamoji nuoma; Pramogų ir poilsio organizavimo veikla; Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, Profesinių sąjungų veikla.

Gali gauti lėšų ir kitokio turto iš kitų profesinių sąjungų, visuomeninių bei valstybinių organizacijų, įmonių, įstaigų, fondų bei fizinių asmenų. Nustatyta tvarka, svarbiais atvejais, savo nariams suteikia materialinę —finansinę paramą vadovaujantis veiklos programos punktais, patvirtinta konferencijoje.

profesines sajungos nariu inasu dydis

Organizuoja DPS narių poilsį prie jūros, rengia kultūrinius ir šviečiamuosius renginius, poilsines išvykas pritarus konferencijai. Siekia sutarčių pagrindu bendradarbiauti su visomis demokratiškomis profesinėmis sąjungomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.

Įstatymų ir įstatuose numatyta tvarka organizuoja streikus, mitingus ir kitus renginius savo narių teisėtiems reikalavimams ginti. Dalyvauja protesto ir kitose akcijose, kurioms pritaria. DPS nariu negali būti darbdavys ar jo įgaliotas atstovas.

  1. Teisininko komentaras. Skolų išieškojimo iš MB narių ir vadovų ypatumai - DELFI
  2. Įstatai – UAB "Kauno autobusai" Darbuotojų profesinė sąjunga
  3. Sąjungos tikraisiais nariais gali būti specialistai, užsiimantys kultūros paveldo tyrimais, konservavimu, restauravimu, atkūrimu, projektavimu ir tvarkybos darbais, dirbantys paveldosaugos ir paveldotvarkos srityje Lietuvos Respublikos piliečiai, pripažįstantys šiuos įstatus, dalyvaujantys Sąjungos veikloje ir mokantys nario mokestį.
  4. Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga
  5. Kodėl vyrai turi didelę varpą
  6. Reglamentas - Solidaritet Norge -Lenkijos profesinė sąjunga Norvegijoje

DPS narystės klausimą nagrinėja ir priima komitetas, jei už šį sprendimą balsavo daugiau kaip pusę komiteto narių. Į DPS narius įstojama ar išstojama laisvanoriškai. DPS nario teisės įgyjamos po pirmo nario mokesčio įnašo. DPS nariui gali būti išduodamas nario pažymėjimas. DPS narys privalo aktyviai dalyvauti DPS veikloje, sąžiningai dirbti, vykdyti darbo sutartyje numatytus įsipareigojimus, laikytis darbuotojo drausmę reglamentuojančių teisės aktų.

DPS narys privalo laikytis profesinės etikos ir moralės normų. DPS narys privalo reguliariai mokėti nario mokestį. DPS narys turi teisę kreiptis į visų lygių DPS renkamuosius organus, gauti iš jų informaciją ir viešai vertinti jų veiklą. DPS narys turi teisę gauti materialinę ir juridinę pagalbą, konsultacijas, nemokamą atstovavimą ir gynybą teismuose bei kitose institucijose.

Ši pagalba teikiama tik sumokėjus nario mokestį ne mažiau kaip už tris mėnesius DPS Komitetas gali priimti sprendimą netaikyti šiame punkte numatytų apribojimų. Naudotis visomis kitomis teisėmis ir garantijomis, teikiamomis DPS nariams. DPS nariai atliekantys privalomą karinę tarnybą, išėję atostogų vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai nuo nario mokesčio atleidžiami ir toliau išlieka DPS nariais.

DPS narys negali būti kitos profesinės sąjungos nariu; DPS narių vardinis sąrašas darbdaviui ar jo atstovui neskelbiamas.

profesines sajungos nariu inasu dydis

DPS Komiteto siūlymu, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos, kultūrinių renginių organizavimo komisijas, moterų ir jaunimo Komitetus; Tvirtina savišalpos kasos nuostatus ir finansinį reglamentavimą; Sprendžia DPS priklausymą tarptautiniams ir respublikiniams profesinių sąjungų susivienijimams; Steigia labdaros, paramos ir kitus fondus; Tvirtina metinę DPS veiklos programą; Tvirtina valdymo struktūrą.

Konferencijos nutarimai priimami išskyrus nutarimus, nurodytus VI skyriaus 3. Esant būtinumui, neeilinę DPS narių Konferenciją bet kuriuo metu gali kviesti DPS Pirmininkas ar DPS Komitetas, pranešdami apie tai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki neeilinės Konferencijos pradžios; delegatai Konferencijoje išrenka pirmininkaujantį konferencijai asmenį ir sekretorių, kurie per 10 dienų įformina konferencijos protokolą, jį pasirašo ir perduoda DPS Komiteto pirmininkui.

Komiteto posėdžiai vyksta kiekvienos savaitės pirmadienį nuo val.

Išrinkti komisijų tarybos nariai, gali būti kviečiami dalyvauti komiteto posėdyje. Komiteto kaip patys padidinti vyru nari klausimai įforminami Komiteto nutarimais.

Komiteto nutarimai laikomi teisėtais, jei jie priimti posėdyje dalyvaujant ne mažiau nei pusei Komiteto narių ir dalyvaujančių Komiteto narių profesines sajungos nariu inasu dydis dauguma. Komiteto posėdžiams vadovauja Pirmininkas, protokolą rašo posėdžio sekretorius.

Posėdžio protokolas pasirašomas Pirmininko ir posėdžio sekretoriaus.

Komiteto nutarimus pasirašo Pirmininkas, jam nesant, Pirmininko pavaduotojas. Sprendžia klausimus dėl Bendrovėje esančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės sudarymo, atstovavimo jose ar DPS deleguotų narių atšaukimo; Sprendžia klausimus dėl dalyvavimo visuomeninių, Trišalių tarybų ir komisijų prie Kauno miesto savivaldybės bei Kauno darbo biržos veikloje; Sprendžia klausimus dėl bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis bei įvairiomis profesinėmis sąjungomis; Organizuoja savišalpos kasos darbą; Kiekvieną mėnesį išklauso Finansininko ir savišalpos kasos buhalterio ataskaitas, skiria pašalpas, kurios įforminamos komiteto nutarimu.

Gauna ir teikia labdarą; Priima sprendimus dėl DPS lėšų panaudojimo; Samdo nepriklausomą auditą; Veda derybas su darbdaviu ar jo įgaliotais atstovais dėl kolektyvinės, kitų sutarčių sudarymo, organizuoja jų bei įstatymų vykdymo kontrolę; Iškelia reikalavimus darbdaviui, taip pat ginčo streiko reikalavimus; Skelbia streiką, jam vadovauja; Nagrinėja skundus dėl suluošinimu darbe padarytos žalos atlyginimo; Nagrinėja darbdavio pareiškimus duoti sutikimą atleisti iš darbo renkamą DPS narį ar renkamo DPS organo narį, nagrinėja darbdavio pareiškimus duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą renkamam DPS nariui ar renkamo DPS organo nariui.

Šiuos klausimus Komitetas išsprendžia per 14 dienų nuo darbdavio pareiškimo gavimo. Sutikimas ar nesutikimas darbdaviui pateikiamas raštu. Prisiekiu visoms išgalėmis atstovauti ir ginti darbuotojų profesinės sąjungos narių darbo, ekonomines, socialines teises, jų interesus, stiprinti profesinę sąjunga ir jos vienybę.

Turi teisę organizuoti profsąjungos narių susirinkimą, išrenkant delegatus į konferenciją.

Pasibaigus pirmininko kadencijai pareigas eina tol, kol bus išrinktas naujas pirmininkas. Atsako už DPS lėšų ir turto racionalų ir tikslingą panaudojimą. Teikia juridinių asmenų registrui duomenys apie DPS. Vykdo kitas funkcijas, išskyrus tas, kurios priklauso Konferencijos ir Komiteto kompetencijai. Išrinkti Revizijos komisijos nariai iš savo tarpo išsirenka pirmininką; Revizijos profesines sajungos nariu inasu dydis pavaldi tik DPS narių Konferencijai; Revizijos komisija kontroliuojantis DPS finansinę — ūkinę veiklą; Revizijos komisija kontroliuoja, kaip įgyvendinami įstatuose nustatyti veiklos tikslai ir uždaviniai, bei ar laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų; Išaiškinus pažeidimus, Revizijos komisija turi teisę reikalauti, kad DPS Pirmininkas sušauktų neeilinę konferenciją; Revizijos komisija apie nustatytus pažeidimus informuoja pirmininką, konferenciją, bei komiteto narius.

Revizijos komisija gali nagrinėti DPS narių pasiūlymus, skundus ir pareiškimus; Revizijos komisijos posėdžiai šaukiami komisijos pirmininko sprendimu; Revizijos komisijos posėdžiai protokoluojami.

profesines sajungos nariu inasu dydis

Prie protokolo turi būti pridėti balsavusių raštu narių biuleteniai; Revizijos komisijos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Revizijos komisijos pirmininko balsas; Revizijos komisijos darbo tvarką nustato DPS Komiteto patvirtintas darbo reglamentas; Revizijos komisija kartą per metus, eilinėje Konferencijoje, atsiskaito DPS narių Konferencijai. DPS pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, savo veikloje nesiekia pelno.

DPS lėšos: savanoriški įnašai bendriesiems arba tiksliniams projektams finansuoti; pajamos iš savišalpos kasos; lėšos, gautos iš darbdavio Kolektyvinėje sutartyje numatyta tvarka; pajamos iš ūkinės veiklos ir teikiamų vidurinio varpos dydis suzadintoje busenoje lėšos, gautos iš kitų organizacijų bei fondų; Tikslinės paskirties lėšos.

Lėšos, gautos iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų juridinių ar fizinių asmenų tam tikrai paskirčiai, yra neįtraukiamos į bendrą DPS ir yra naudojamos pagal gavimo paskirtį.

Sprendimus dėl šių lėšų naudojimo priima DPS Komitetas; kitos teisėtai įgytos lėšos.

DPS yra paramos gavėjas ir gali gauti paramą iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų. Profsąjungos lėšos gali būti naudojamos: Profsąjungos veiklai vystyti ir naudingiems tikslams įgyvendinti. Šiuose Įstatuose naudingais tikslais yra laikoma ši veikla: tarptautinis bendradarbiavimas, žmogaus teisių apsauga, kultūros, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gretutinių teisių apsaugos ir kitos naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamos sritys; esant galimybei, Profsąjungos narių šalpai; esant galimybei, paramai ir labdarai teisės aktų nustatyta tvarka; kitais Komiteto sprendimu nustatytais atvejais; DPS turtą sudaro DPS narių ir profesines sajungos nariu inasu dydis jai perduotas turtas, kitas teisėtai įgytas turtas.

DPS gali būti neatlygintinai perduotas turtas panaudos pagrindais. DPS gali steigti savišalpos, labdaros ir kitus fondus.

DPS gali būti pertvarkyta, reorganizuota, jos veikla sustabdyta ar pasibaigti: įstatuose numatyta tvarka; teismo sprendimu; Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais. Reorganizuotos DPS visų teisių ir prievolių perėmėjai yra reorganizuojant naujai įsteigtos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą profesinės sąjungos. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti ir po reorganizavimo veiksiančių profesinių sąjungų įstatų projektai. Reorganizavimą tvirtina DPS narių Konferencija.

Nuo likvidatoriaus paskyrimo DPS valdymo organai netenka įgaliojimų.

Teisininko komentaras. Skolų išieškojimo iš MB narių ir vadovų ypatumai

Kai likviduojama DPS sumoka visas skolas ir atsiskaito su biudžetu, likęs jos turtas paskirstomas DPS narių Konferencijos nustatyta tvarka, laikantis galiojančių teisės aktų.

Konferencijos, Komiteto, Pirmininko sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti DPS narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų priėmimo dienos. Už tai, kad pranešimai būtų išsiųsti laiku, atsako DPS pirmininkas, jam nesant — jo pavaduotojas ar kitas įgaliotas asmuo, o DPS likvidavimo atveju — likvidatorius. DPS narys, pageidaujantis susipažinti su DPS dokumentais ir gauti visą DPS turimą informaciją apie jos veiklą, kuri neatsispindi DPS veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta nariams, kreipiasi į DPS pirmininką raštu su prašymu pateikti pageidaujamus dokumentus ar informaciją, nurodydamas tokios informacijos gavimo tikslą.

profesines sajungos nariu inasu dydis

DPS pirmininkas pateikia dokumentus ir ar informaciją tokia forma, kokia disponuoja, arba ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Privalo sudaryti DPS nariui galimybę susipažinti su jo prašomais dokumentais ar pateikti jų kopijas.

Atsisakymas pateikti dokumentus DPS nario pareikalavimu įforminamas rašytine forma.

Ginčai dėl nario teisės į informaciją sprendžiami derybų keliu, o neišsprendus taikiai juos sprendžia teismas. Visi šiuose įstatuose neaptarti DPS veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

Už savalaikį ir tinkamą nutarimų ir pranešimų skelbimą atsako DPS pirmininkas ir komitetas. Įstatų projektas parengtas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko iniciatyva, svarstytas profesinės sąjungos komiteto posėdyje 09 24 protokolas Nr.